در حال نمایش یک نتیجه

پاورپوینت طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب و آب سطحی

9000 تومان
پاورپوینت طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب و آب سطحی بخشی از متن فایل : تعیین مقدار متوسط سرانه فاضلاب : مقدار فاضلاب تولید شده با متوسط سرانه فاضلاب تعریف می شود که بیا نگر میانگین روزانه مقدار کل فاضلاب اعم از خانگی و عمومی و صنعتی در طول یکسال به ازا ی هر نفر از جمعیت شهر و بدون در نظر گرفتن نشتاب می باشد .با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و اجتماعی مناطق مختلف ایران مقدار 70 تا 90 درصد مصرف آب خانگی )بدون فضای سبز ( ،عمومی، صنعتی و تجاری تبدیل به فاضلاب میشود . این درصد به نام ضریب تبدیل آب به فاضلاب خوانده میشود . با توجه به مصرف سرانه آب در ایران متوسط سرانه فاضلاب بین 80 تا 190 لیتر در شبانه روزمی باشد. نوسانات جریان فاضلاب : دبی فاضلاب در شبکه های جمع آوری فاضلاب تحت تاثیر نوسانهایی است که شدت آن به مقدار جمعیت هر منطقه، شرایط آب و هوایی، و خصوصیات منطقه بستگی دارد. دو ضریب حداقل و حداکثر جریان فاضلاب نمایشگر نسبت مقدار حداقل و حداکثر فاضلاب تولید شده به مقدار متوسط سرانه ی تولید فاضلاب است. مقدار این ضرایب با اندازه گیریهای محلی یا آمار شهرهای اطراف به د ست می آید نشتاب : مقدار نشتاب بستگی به سطح آب زیرزمینی ، جنس لوله ها، نوع اتصالات، مشخصات خاک اطراف لوله ها، عمق فاضلاب ، تراز آب زیرزمینی و کیفیت اجرا ی شبکه دارد . مقدار نشتاب با توجه به عوامل فوق می تواند از حد دبی زهکشی )حد اکثر محتمل ( تا مقدار صفر)حد اقل محتمل( تغییر کند. مقدار نشتاب با اندازه گیریهای محلی تعیین می شود و در صورت در دست نبودن آمار و اطلاعات بایستی مقدار نشتاب را با مقایسه عوامل ذکر شده محل مورد نظر با سایر محل هایی که