در حال نمایش یک نتیجه

مدیریت پسماند در مناطق روستایی

7000 تومان
مدیریت پسماند در مناطق روستایی یکی از مهمترین مولفه های توسعه پایدار روستایی، مدیریت پسماندهای روستایی بوده که این مدیریت