در حال نمایش یک نتیجه

ارایه مدلی برای ارزیابی عملکرد بیمارستانها با استفاده از شاخص های BSC

9000 تومان
ارایه مدلی برای ارزیابی عملکرد بیمارستانها با استفاده از شاخص های BSC ارایه مدلی برای ارزیابی عملکرد بیمارستانها با استفاده